Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach

Logo EÚ

Názov a sídlo prijímateľa:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

                                              Bardejovská 6, 043 29 Košice, Slovenská republika

Názov projektu: Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach - 1. časť

Miesto realizácie projektu: Košice - mestská časť Západ, Košický kraj

Výška poskytnutého NFP: 17 907 956,95 EUR

Stručný opis projektu:

DPMK zabezpečuje ako jediná spoločnosť v Košiciach pravidelnú MHD už vyše 120 rokov. Momentálne podnik čelí silnej konkurencii zo strany individuálnej automobilovej dopravy, ktorá je jeho najväčším konkurentom. Podnik potrebuje investovať do koľajových vozidiel, modernizácie tratí a technického zázemia, aby bol schopný zlepšiť stávajúcu pozíciu na trhu. Zámerom je podporiť obnovu prostriedkov dráhovej MHD obstaraním 13 kusov moderných nízkopodlažných električiek typu Vario LF2 plus s nízkou energetickou náročnosťou. S projektom úzko súvisí modernizácia údržbovej základne vozidiel tak, aby bolo možné moderné vozidlá adekvátne udržiavať. Projekt plynulo nadväzuje na nákup 33 kusov rovnakého typu električiek realizovaný v rokoch 2014-2015 a na projekty modernizácie električkových tratí a spracovania projektovej dokumentácie depa  realizované s podporou Operačného programu Doprava 2007-2013. Cieľovou skupinou je široká verejnosť využívajúca MHD v meste Košice. Očakávanými merateľnými ukazovateľmi projektu sú počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy v celkovej cieľovej hodnote 13 a počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD  v celkovej cieľovej hodnote 10 141 797. Vďaka realizácii projektu, nákupu a následnej prevádzke nových vozidiel dôjde ku skokovému zvýšeniu prevádzkovej a technickej kvality i prostredia pre cestujúcich, čo v synergii s ďalšími projektmi (modernizácia tratí, predchádzajúci nákup 33 ks električiek, plánovaná modernizácia depa, 3.stavba IKD, ďalšie stavby IDSK) výrazne prispeje k naplneniu cieľa zvýšenie konkurencieschopnosti električkovej dopravy. Realizáciou projektu dôjde takisto k výraznému zvýšeniu bezpečnosti dopravy, komfortu cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti. Ďalej k zníženiu hlučnosti, vibrácií, poruchovosti, únikov ropných látok a nákladov na údržbu. Súčasne realizácia projektu umožní pokračovať v budovaní integrovaného dopravného systému v meste Košice.

 

Aktuality:

Apríl 2017 – dodaná prvá električka č. 834

Máj 2017 – dodaná druhá električka č. 835

Jún 2017 – dodaná tretia električka č. 836

Evidenčné číslo električky

Dátum dodania

Dátum zaradenia do výpravy

834 13.04.2017 26.05.2017
835 26.05.2017 20.06.2017
836 01.06.2017  

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eurofondy.sk