Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach

Logo EÚ

Názov a sídlo prijímateľa:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

                                              Bardejovská 6, 043 29 Košice, Slovenská republika

Názov projektu: Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach - 1. časť

Miesto realizácie projektu: Košice - mestská časť Západ, Košický kraj

Výška poskytnutého NFP: 17 907 956,95 EUR

Stručný opis projektu:

DPMK zabezpečuje ako jediná spoločnosť v Košiciach pravidelnú MHD už vyše 120 rokov. Momentálne podnik čelí silnej konkurencii zo strany individuálnej automobilovej dopravy, ktorá je jeho najväčším konkurentom. Podnik potrebuje investovať do koľajových vozidiel, modernizácie tratí a technického zázemia, aby bol schopný zlepšiť stávajúcu pozíciu na trhu. Zámerom je podporiť obnovu prostriedkov dráhovej MHD obstaraním 13 kusov moderných nízkopodlažných električiek typu Vario LF2 plus s nízkou energetickou náročnosťou. S projektom úzko súvisí modernizácia údržbovej základne vozidiel tak, aby bolo možné moderné vozidlá adekvátne udržiavať. Projekt plynulo nadväzuje na nákup 33 kusov rovnakého typu električiek realizovaný v rokoch 2014-2015 a na projekty modernizácie električkových tratí a spracovania projektovej dokumentácie depa  realizované s podporou Operačného programu Doprava 2007-2013. Cieľovou skupinou je široká verejnosť využívajúca MHD v meste Košice. Očakávanými merateľnými ukazovateľmi projektu sú počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy v celkovej cieľovej hodnote 13 a počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD  v celkovej cieľovej hodnote 10 141 797. Vďaka realizácii projektu, nákupu a následnej prevádzke nových vozidiel dôjde ku skokovému zvýšeniu prevádzkovej a technickej kvality i prostredia pre cestujúcich, čo v synergii s ďalšími projektmi (modernizácia tratí, predchádzajúci nákup 33 ks električiek, plánovaná modernizácia depa, 3.stavba IKD, ďalšie stavby IDSK) výrazne prispeje k naplneniu cieľa zvýšenie konkurencieschopnosti električkovej dopravy. Realizáciou projektu dôjde takisto k výraznému zvýšeniu bezpečnosti dopravy, komfortu cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti. Ďalej k zníženiu hlučnosti, vibrácií, poruchovosti, únikov ropných látok a nákladov na údržbu. Súčasne realizácia projektu umožní pokračovať v budovaní integrovaného dopravného systému v meste Košice.

 

Aktuality:

Apríl 2017 – dodaná prvá električka č. 834

Máj 2017 – dodaná druhá električka č. 835

Jún 2017 – dodaná tretia električka č. 836

Evidenčné číslo električky

Dátum dodania

Dátum zaradenia do výpravy

834 13.04.2017 26.05.2017
835 26.05.2017 20.06.2017
836 01.06.2017 27.07.2017
837 21.06.2017 27.07.2047
838 06.07.2017 25.08.2017
839 17.07.2017 28.08.2017
840 18.08.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eurofondy.sk