Vybavovanie žiackych a študentských zliav

Vybavovanie žiackych a študentských zliav

Vybavovanie žiackych a študentských  zliav

pre školský rok 2016/2017

Kedy:              od 1. 6. 2016, v pracovných dňoch od 7,00 do 18,00 hod.

Miesto:           predpredaj DPMK, a.s. - Rooseveltova ul. 3

                       Zákaznícke centrum, DPMK, a.s. -  Bardejovská 6 

 

Nárok na cestovanie so zľavou preukazujete  - preukazom

a)  BČK (bezkontaktnou čipovou kartou)  - pre  predplatné, časové i  jednorazové cestovné lístky 

b) kmeňovým listom                                  - pre papierové cestovné lístky

 

Čo potrebujete:

A. vybavenie nového preukazu BČK

1.    osobná účasť - fotenie pri výrobe karty;

2.    u žiakov do ukončenia základnej školskej dochádzky (do 16 r.) prítomnosť zákonného zástupcu a k nahliadnutiu OP zákonného zástupcu a rodný list žiaka príp. preukaz poistenca;

                3. študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia do veku 26 rokov musia predložiť  potvrdenie o štúdiu (nie                     staršie ako 30 dní), údaje nesmú byť prepisované, gumované alebo akokoľvek menené a k nahliadnutiu predložiť                    preukaz totožnosti (OP, pas);

                4. študenti 4. ročníka SŠ na žiadanke musia mať uvedený dátum ukončenia štúdia;

                5. študenti posledného ročníka VŠ (1. aj  2. stupňa) musia mať uvedený dátum ukončenia štúdia záverečnými                           skúškami. 

B. vybavenie nového kmeňového listu

                6. jednu aktuálnu dokladovú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm

                7. ostatné podmienky ako v bodoch 2. až 5. 

C. predĺženie platnosti zľavy na BČK

                8. u žiakov ZŠ nie je potrebné predlžovanie platnosti (platnosť je nastavená do 16 rokov);

                9. u študentov stredných škôl potvrdenie školy (nie staršie ako 30 dní) a preukaz totožnosti (OP, pas);

              10. študenti stredných a vysokých škôl – môžu využiť študentské karty (ISIC) – označené logom EMCARD aj na                        cestovanie MHD ( na dobíjanie predplatného CL, elektronickej peňaženky alebo ako preukaz na používanie                            zľavnených papierových CL) – platnosť zľavy na karte vyznačuje škola. Kartu je nutné aktivovať na                                      univerzitnom, školskom  terminále, inak je neplatná.

U P O Z O R N E N I E

·         Podľa platnej Tarify DPMK, a.s., zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, študenti posledných ročníkov SŠ a VŠ po ukončení štúdia záverečnými skúškami strácajú nárok na zľavnenú prepravu. Opätovný nárok pre príslušný školský rok vzniká po predložení potvrdenia o zápise na ďalšie štúdium(nepostačuje potvrdenie o prijatí).

 

OSTATNÉ   INFORMÁCIE

  • Študenti majú nárok na zľavnenú prepravu do dňa platnosti zľavy nastavenej v BČK.
  • Manipulačný poplatok je 0,50 € za prepersonifikovanie karty, za predlženie životnosti karty, ako aj za vydanie kmeňového listu. Cena BČK je  6,80 €  +  obal 0,33 € .

Otváracie hodiny:

Predajné miesto DPMK, a.s. Stránkové hodiny           
len v pracovných  dňoch                                  
Zákaznícke centrum, Bardejovská ul. č.6– aj vybavovanie BČK (sídlo DPMK, a.s.)  7.00 - 18.00
Predpredaj Rooseveltova ul. č.3 aj vybavovanie kariet,   150 mza hotelom     Double Tree by Hilton- smer Bottova ul. 7.00 - 18.00
Stánok DPMK, a.s. – NO, pred hotelom Centrum                                      7.00 - 11.30
12.30 - 18.00

 

  • Tarifné podmienky a Sadzby cestovných lístkov sú zverejnené na www.dpmk.sk, v sekcii                           „Prepravné podmienky – Tarifa“.
  • BČK, vydané dopravcom alebo vysokou školou - členom systému EMBASE, sa dajú využívať ako elektronická peňaženka aj predplatný cestovný lístok (obidve formy môžu byť súčasne na jednej karte), ak majú nabitý kredit pre elektronickú peňaženku alebo zakúpené predplatené obdobie v DPMK, a. s. t.j. predplatný cestovný lístok.
  • Cestovný lístok 60 min. zakúpený cez mobilného operátora (SMS) zaslaním prázdnej SMS (príp. ľubovoľného znaku) na číslo 1166je platný, len ak je potvrdený spätnou SMS pred nástupom do vozidla.
  • Pre stanovenie výšky úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka je cena základného cestovného papierového lístka na 30 minút zakúpeného v predpredaji, 0,60 €.
  • Cestujúci, ktorý cestuje bez platného cestovného lístka (platí aj pre žiakov a študentov) zaplatí stanovené základné cestovné plus úhradu vo výške sto násobku stanoveného základného cestovného -  60,60 € .

 

  • Upozornenie: 

             Zľavnený cestovný lístok  je platný len s preukázaním nároku na zľavu.

Predajné miesta cestovných lístkov a  dobíjania BČK sú zverejnené na internetovej stránke www.dpmk.sk  v sekcii „Kontakty – Predajné miesta“.

Stredné školy košického kraja a vysoké školy v SR vydávajúce svojim študentom preukazy v podobe BČK s čipom typu EMCARD sú uvedené na internetovej stránke www.emcard.sk.