Zákazky s nízkymi hodnotami

Zákazky s nízkymi hodnotami 

Výzvy na predkladanie ponúk na zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky Príloha Dátum zverejnenia zákazky Stav
1 Oprava a servis technologických vozidiel do 3,5 t Služba

 výzva.pdf           príloha 1.pdf       príloha 2.pdf       príloha 3.pdf

15.03.2017 ukončená