Zákazky s nízkymi hodnotami

Zákazky s nízkou hodnotou

Postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami je upravený v § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady  na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami sa  uplatňuje, ak predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu,   je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny  rok, rovnaká alebo vyššia ako 5 000,- EUR bez DPH a to nasledovne :

  • pre tovary a služby okrem potravín :       5 000 EUR bez DPH < 20 000 EUR bez DPH
  • stavebné práce :                                      5 000 EUR bez DPH < 70 000 EUR bez DPH
  • potraviny                                                  5 000 EUR bez DPH < 40 000 EUR bez DPH

 

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky Príloha Dátum zverejnenia zákazky Dátum zadania zákazky
1 Vodovodná a kanalizačná prípojka k dispeč.-sociálnemu zariadeniu na Sídl. Ťahanovce služba

výzva.pdf

príloha.doc

05.08.2016 zrušené