Profil obstarávateľa

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť je verejným obstarávateľom podľa § 8 ods. 5 zákona a obstarávateľom podľa § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 343/2015 Z. z.  o  verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z. z.  o  verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované  v  Profile obstarávateľa vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, v Úradnom vestníku EÚ a Vestníku verejného obstarávania.